Flow Care heeft als doel om multidisciplinair een ambulante begeleidingswijze te realiseren waarbij we een optimale match zoeken van cliënt en zorgmedewerker, om mensen van 0 tot 100 jaar, met een kleinere of grotere beperking in zelfredzaamheid, zo zelfredzaam en duurzaam mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij.

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding, van zowel het individu als het gezin, kan bestaan uit ondersteuning bij alle aspecten die met zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te maken hebben (zowel individueel als gezinssysteem gericht). Samen met de cliënt brengen wij de beperkingen en mogelijkheden in kaart en stellen samen een ondersteuningsplan op met haalbare doelen om de zelfredzaamheid te bevorderen en het mogelijk te maken dat de cliënt zo onafhankelijk en duurzaam als mogelijk op zijn/haar eigen wijze kan deelnemen aan de maatschappij. Wij kijken daarbij naar het totale functioneren in de acht leefgebieden (psychisch functioneren, sociaal functioneren, lichamelijk functioneren, dagbesteding, financiën, praktisch functioneren, wonen en zingeving). Wij hechten er belang aan om de cliënt aan een vaste zorgmedewerker te koppelen, met duidelijke afspraken, vaste contactmomenten en regelmatige huisbezoeken. Samen met de cliënt zoeken we naar mogelijkheden om het sociale netwerk te herstellen of te versterken en gebruik te maken van toegankelijke bereikbare hulpbronnen zoals maatschappelijke instanties. Ons zorgaanbod is multidisciplinair en flexibel omdat wij ons realiseren dat de zorgvraag niet beperkt is tot de kantooruren.

people_outline

Omgangsbegeleiding

Omgangsbegeleiding heeft tot doel om tot een omgangsregeling voor het kind met de niet-verzorgende ouder te komen, waar beide ouders zich aan houden. Het belang en de veiligheid van het kind staan hierbij altijd voorop. Deze doelen worden bereikt door bijvoorbeeld begeleide bezoeken tussen het kind en de niet-verzorgende ouder. Deze bezoeken kunnen plaatsvinden op een van onze locaties in de regio of op een neutrale locatie of bij de deelnemers thuis.

add_alert

Noodopvang

Als de problemen voor het individu of het gezin dermate groot geworden zijn dat er sprake is van een crisis in de algehele woonsituatie organiseren wij samen met onze ketenpartners noodopvang.

child_care

Opvoedingsondersteuning

Als ouders moeite of problemen ervaren in hun opdracht en taak als opvoeders van de kinderen kunnen wij het gezin opvoedingsondersteuning bieden. Waarbij er aandacht is voor de hulpvragen van het gehele gezinssysteem, op alle leefgebieden. Opvoedondersteuning kan bestaan uit informatie en voorlichting over ontwikkeling, zorg voor en opvoeden van kinderen; het bieden van gerichte praktische ondersteuning; het onderzoeken, herstellen of versterken van hulpbronnen en het sociale netwerk.